Jumat, 04 Desember 2009

MENELAAH (KITAB) AL-QURAN

BAHASAN AL-QURAN


 • Al a'Raf 7:133
Tempat tertinggi
Maka kami kirimkan kepada mereka tofan, belalang,kutu,katak dan darah sebagai bukti yang jelas,tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.
Maksud:Allah kirimkan bencana kelaparan kepada mereka dan akhirnya terjadilah kejadian bertumpahan darah karna (saling membunuh)

 • Al-anfal 8:65
Rampasan perang
Hai nabi, kobarkanlah semangat pada mu'min itu untuk berperang, jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu,niscahya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir di sebabkan orang-orang kafir kaum yang tidak mengerti.
Maksud:Jika tuhan mengujimu lalu kamu bersabar maka tuhan akan melipatgandakan pahalamu dalam satu kebaikan menjadi sepuluh kebaikan dalam seratus dan 100 kebaikan menjadi seribu kebaikan jika kamu mengetahuinya

 • Al-Araf 7:108
Tempat tertinggi
Dan ia mengeluarkan tanganya. maka ketika mitu juga tangan itu menjadi putih bercahaya kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.
Maksud:Dan musa menyingsingkan lengan bajunya siap mengambil tugas suci dari allah.

 • Al-Baqoroh 2:42
Dan janganlah kamu campuradukan yang hak dan yang batlu dan jangan kamu sembuyikan yang hak*,sedangkan kamu mengetahiunya.
Maksud: Dan jangan kamu sembunyikan keterangan yang benar dari kitab.

 • Ar-Rahman 55:20
Yang maha pemuah
antara kaumnya ada batas yang tidak dapat di lampaui oleh masing-masing*.
Maksudnya:seperti Samudra.

 • At-taubah 9:38
Pengampunan
Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apa bila di katakan kepada kamu"Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan ALLAH kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?
Apakah kamu merasa puas dengan kehidupan didunia sebagai kehidupan pengganti di akhirat.
padahal kini mantan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sendiri.
Maksud:"hai manusia bertaqwalah kepada allah" mengapa kamu merasa berat melakukannya,Apakah kamu cukup puas dengan kehidupan di dunia tanpa memikirkan akhirat? Padahal kamu akan mengecap sebentar saja kenikmatan di dunia,.

 • Yasin 36:69
Dan kami tidak mengajarkan selain kepadanya(muhamad) dan bersair itu tidaklah layak baginya.Al-Qur'an itu tidaklah hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penentangan
Maksud:Al-Qur'an bukan syair.Yang tetapi kitab(keterangan yang nyata)

 • Al-Baqorah 2:55
Dan(ingatlah),ketika kamu berkata:
''Musa",Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami meliha Allah dengan terang..
Karna itu kamu disambar sedang kamu menyaksikannya.
Maksudnya:Kaum musa menginginkan melihat Allah dengan Zohir,maka Musa tersentak bagai di sambar Halilintar.

 • At-Taubah 9:38
Pengampunan
Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu "Berangkatlah untuk berperang di jalan Allah" Apakah kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai pengganti kehidupan di akhirat.Padahal kenikmatan hidup didunia ini dibandingkan hidup di akhirat hanyyalah sedikit.
Maksud:"Hai manusia bertakwalah kepada Allah" Mengapa kamu merasa berat melakukannya? apakah kamu merasa puas dengan kehidupan di funia Tanpa memikirkan akhirat?.

 • AL-Baqaroroh 265
Dan sesungguhnya telah kamu ketahui Orang-orang yang melanggar di antaramu pad hari sabtu*lalu kami berfirman"jadilah kamu kera**yang hina
Maksud:Terhadap Orang-orang yang melanggar sumpah perjanjian.Allah menghinakan mereka seperti KERA HINA

 • AZ-ZUMAR 39:6
Dia menjadikan kamu dari seorang diri kemudian dia menjadikan daripadanya istrinya dan dia menjadikan/menurunkan untuk kamu 8ekor yang berpasangan dari binatang ternak dan menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian-kejadian dalam tiga kegelapan*Yang berbuat demikiani itu adalah Allah,Tuhan kamu,Tuhan yang memiliki kerajaan.Tidak ada tuhan selain dia maka bagaimana kamu dapat di palingkan.
Maksud:Dia menjadikan kamu dan istrimu dari tanah(Adam dan Siti Hawa).Dia memberikan kepadamu karma(ANAK) sampi dia menciptakan kamu dalam kandungan ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan yaitu Air mani, Segumpal darah dan Janin.Maka janganlah kamu mendustakannya.

 • AZ_ZUMAR 39:18
Yang mendengarkan perkataan yang paling baik di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah di beri petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang meniliki akal.
Maksud:Mengambil hikmah dari mendengar dan jadikan lah PIKIRAN.

 • AZ_ZUMAR 39:23
Allah telah menurunkan perkataan dan ejaan yang paling baik melalui AL-QURAN yang serupa mutu dan ayat-ayatnya.Gemetar karnanya orng-orang yang takut kepada tuhannya.Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang di kehendakinya,Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorangpun pemberi petunjuk baginya.
Maksud:Allah telah menunjukan kitab yang sama mutu dan ayatnya dengan mengulangi yaitu JABUR-TAURAT-INJIL-AL QURAN* Gemetar tubuh-tubuh orang yang takut padanya. Kemudian tenanglah tubuh dan jiwa mereka di waktu mengingat allah.Dengan kitab itu dia menghendaki siapa yang diberi petunjuk dan siapa yang disesatkan.

 • AL-Baqoroh 2:26
Allah membuat peumpamaan: Sesungguhnya Allah tiada segan membuat peumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu*.Adapun orang-orang yang beriman bahwa mereka yakin mahwa perumpamaan itu benar dari Allah tuhan mereka,Tetapi mereka yang kafir mengatakan "Apakah maksud Allah menjadikan ini perumpamaan?'' Dengan perumpamaan ini banyak orang yang di uji oleh Allah. Dan dengn perumpamaan ini pula banyak yang di beri petunjuknya.Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang PASIK.
Maksud:Allah membuat perumpamaan makhluk hidup maksudnya untuk membuktikan kepada manusia,Bahwa Allah tidak menurunkan ilmunya yang dengan kalimat KUNFAYAKUN maka jadilah. OLeh sebab itu tidak satu makhluk hidupun yang ilmunya dapat menyamai ilmu Allah.Maka janganlah kamu melampaui batas dan jadilah manusia dengan kodratnya.

 • AL-IMRAN 3:152
Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu.Ketika kamu membunuh mereka dengan IZINnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu* Dan mendurhakai perintah RASUL sesudah Allah memperlihatkan padamu apa yang kamu sukai**.Diantaramu ada yang menghendaki dunia dan akhiratmu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu,Dan Allah mempunyai karunia(yang di limpahkan) atas orang-orang yang beriman
Maksud:Pada saat hatimu guncang berada dalam gangguan dan keraguraguan dan hatimu dapat mengalahkan kekafiran. Dan kamu teduhkan hatimu untuk tidak memilih kesenangan dunia kamu harus memilih di antarenya. Kesenangan dunia atau pada akhirat kemudian Allah memberikan ujian kepadamu dengan kemiskinan. untuk mengujimu.


AL-baqaroh 2:(1-2)
1.Aliflamim*
Adalah istilah-istilah dari kitab.
2.kitab*(al-quran)ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk ini tidak diragukan padanya (pada orang-orang yang bertaqwa)
Maksudnya:petunjuk ini tidak di ragukan lagi Al-quran ini jadi kitab kaum muslimin.


AL-Baqaroh 2:104
hai orang-orang yang beriman janganlah kamu katakan (kepada muhamad)"ra,ina,tetapi katakanlah "uzhurna', Dan dengarlah dan bagi orang-orang kafir siksaan pedih.
Maksudnya:Janganlah kamu katakan kepada nabi muhamad "si gila',tetapi katakanlahNabi rasul utusan Allah,dan perhatikanlah.
kata-kata ini di lontarkan oleh dalil-dalil kitab yang mengatakan pada nabi muhamad orang yang kurang ingatannya atau penyair.

Al-baqaroh 2:243

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka. Sedang mereka beribu-ribu jumblahnya ,karna takut mati maka Allah berfirman"matilah kamu" kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia pada mereka tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
Maksudnya:Kamu perhatikan orang-orang yang meninggalkan kampung halamanya untuk mencari pekerjaan.Yang beribu-ribu jumlahnya"dan diantara mereka ada yang belum beruntung" kemudian Allah membangkitkan semangat mereka.

AL-Baqarah 2:60
Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya
lilu kami berfirman"Pukullah batu itu dengan tongkatmu" Lalu memancarkan 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku lelah mengetahui tempat minumnya(masing-masing*) Makan+minumlah rizki yang diberikan Allah,Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan/.
Maksud:Kettika musa memohon petunjuk untuk kaumnya kemudian Allah berfirman (Pukulah batu itu dengan tongkatmu)Diantara batu tebing itu ada sungai itu jadikan perbatasan kota bagi kaummu.

Al-Araf 7:163
Dan tanyakanlah kepada bani israil tentang negri yang terletak di dasar laut ketika mereka melanggar perjanjian itu di hari sabtu di waktu datang ikan-ikan pada mereka,mereka terapung-apung di permukaan air ,Dan dihari-hari yang bukan sabtu ikan-ikan itu tidak terapung pada mereka.Demikian mereka ini disebabkan orang yang fasik.
Maksud:Tanyakan lah pada Nabi Musa tentang kota yang terletak di pinggiran pantai, Ketika mereka melanggar pejanjian yang disepakati. Di waktu mereka melanggar dan melintasi perbatasan disekitar merwka.Mereka mencuri ikan-ikan pada yang bukan wilayah mereka.Dan ketika yang lain mendapat giliran ikan-ikan itu habis Demikan Allah mencobamereka disebabkan mereka berbuat FASIL.

Al-Maidah 5:1-2

1.Hai orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu* Di halalkan bagimu binatang ternak,Kecuali yang akan di bacakan kepadamu yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya ALlah menetapkan hukum-hukum yang di kehendakinya.
Maksudnya:Hai kaum muslimin,Taatlah kamu terhadap hukum-hukum yang telah di tetapkan Allah*.Di halalkan bagimu istrimu (yang demikian itu) dengan tidak di halalkan bersenggama ketika kamu melaksanakan haji.Sungguh Allah menetapkan hukm yang telah di kehendakina>
2.Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah*.Dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram jamgan mengganggu binatang-binatang had'ya dan binatang malaa'id dan janganlah pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi batulah sedang mereka mencari karunia dan keridoan Allah dan apabila kamu talah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu,Dan janganlah sekali-kili kebencianmu pada suatu kaum karna mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam,Mendorong berbuat aniaya kepada mereka dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa,Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,Dan bertaqwalah kamu pada Allah,Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.
MAksudnya:Hai kaum muslimin janganlah kamu melanggar hukum-hukum yang telah di tetapkan oleh Allah*Dan janganlah kamu mengotori niat ibadah hajimu**, Jangan mendekati istri-istrimu dan jangan mendekati suami-suamimu***.Dan jangan menggoda orang-orang yang ada di sekitarmu,Yang sedang mengambil ridho dan rizki dari tuhannya****,Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,Bolehlah bersenggama.Dan janganlah kamu benci terhadap orang-orang yang berdesak-desakan denganmu,Di sekitarmu sehingga membuat dengki kepada mereka.Dan berlomba-lombalah kamu dalam bernuat kebaikan dan bersabarlah di dalamnya. Dan janganlah kemu berbuat dosa dan bersumpah.

Al-baqarah 2:35
Dan kami berfirman "hai adam" diamilaholeh kamu dan istrimu syurga ini,Dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik dimana saja kamu sukai,Dan janganlah kamu dekati pohon ini*,Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.
maksud:Hai Adam diamlah kamu di syurga ini dan makanlah rizkinya yang melimpah lagi baik,sesukamu.Dan janganlah kamu memasuki rumahku*yang menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Albaqarah 2:199

Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga tidak pula akan di timpa panas,Matahari di dalamnya.
Maksud:Dan kamupun tidak akan juga akan kuberikan rumah untuk naunganmu disyurga ini.

Al-baqarah 2:120

Kemudian syaitan membisikan pikiran jahat kepadanya,Dengan berkata"Hai Adam maukah saya tunjukan kepada pohon khuldi*Dan kerajaan yang tak akan binasa?"
Maksud: Kemudian syaitan memperdayai mereka dengan berkata;Hai,Adam maukah ku tunjukan kepadamu rumah Allah dan istana yang sangat megah kekal dan tidak pernah dimakan waktu.

Al-baqarah 2:121

Maka keduanya memakan buah dari pohon itu,Dan nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya,Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun(yang ada di syurga),Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.
Maksud:Maka keduanya memasuki rumah itu,Lalu terlihatlah sifat-sifat dari keduanya yang mulailah keduanya berbohong dengan kebohongan-kebohongan besar,Maka durhakalah Adam kepada Tuhan dan terjerumuslah ia*.

RALAT
Al-Baqarah (2:243)

Allah berfirman:"Matialah kamu
Maksud:"Matilah semangatmu"

Al-Baqarah 2:121
KISAH PERANG BADAR
Dan ingatlah,Ketika kamu berangkat pada pagi hari dari(rumah)keluargamu akan menempatkan para mu'min pada beberapa tempat berperang*Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
Maksud:Allah mengingatkan kamu,ketika kamu berangkat pagi hari meninggalkan rumah dan kluarga kamu untuk memburu kawan-kawanmu pada beberapa tempat untuk bekerja*Dan Allah maha pemurah.

At-Taubah 9:47

Jaka mereka berangkat bersama-sama kamu,Niscahya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka,Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju kemuka dicelah-celah barisanmu,untuk mengadakan kekacauan diantaramu,Sedang diantara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka.Dan Allah mengetahui orang-orang yang ZALIM.

Maksud:Jika orang munafik itu bertaubat hanyalah mengikutimu,Maka mereka tidak akan membuatmu lebih baik,Dan mereka akan merasa menjadi lebih baik/yang terbaik.Sebab mereka itu riya dan diantara kamu ada orang-orang yang dengki.Dan Allah mengetahui orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri.

At-Taubah 9:48
Sesungguhnya daridahulupun mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur pelbagai terpudaya untuk(merusakan)mu,Hingga datanglah kebenaran(pertolongan) Allah Dan menanglah agama Allah.Padahal mereka tidak menyukainya.
Maksud:Sesungguhnya sifat orang yang ria itu selalu ingin di puji.Mereka bisa mempengaruhimu,Maka teguhkanlah pendirianmu dan bertaqwalah,Dan diantaramu ada orang-orang yang munafik.

Ralat:Kisah perang Badar ayat 2:121 menjadi 3:121
Pohon khuldi ayat 2:120 menjadi 20:120
ayat 2:121 menjadi 20:121
Setelah di Telaah yang di dapat dari Ayat kursi di dapat:
Tidak ada tuhan selain Allah.Yang hidup kekal,Yang tidak pernah lengah.Yang menguasai dunia dan akhirat,Yang maha penolong.Yang mempunyai ilmu*KUNFAYAKUN*.
Kekuasaan Allah dunia dan akhirat*.Dia berdiri sendiri.

Al'Imran 3:27

Engkau masukan malam kedalam siang dan engkau masukan siang kedalam malam.Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup*. Dan engkau beri Rizki pada siapapun yang engkau Hisab.
Maksud:Engkau berikan dosa kepada orang yang zalim,Dan engkau keluarkan dosa yang di zolimi. Engkau ambil pahala orang yang zalim dan enkau berikan kepada orang yang di zalimi.

AL'IMRAN 3:128
Tak ada sedikitpun campur tangan mu dalam urusan mereka itu* atau Allah menerima taubat mereka. Atau mengazab mereka karna sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
maksud:Mereka mengira tidak ada campur tangan dallam usaha mereka(Mereka mengingkari karunia dari Allah)*.Allah maha menerima taubat. atau Allah melihatmu,karna sesunggguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Al'Imran 3:129
Kepunyaan Allah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi apapun kepada siapa yang ia kehendaki dia menyiksa kepada yang ia kehendaki,Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Maksud:
Kekuasaan Allah adalah langit dan bumi.Allah maha pengampun dan menyiksa siapa yang ia kehendaki.Dan Allah maha pemurah